“Project Owl” của Google, tổng tấn công tin tức giả.

Dự án có tên là “Project Owl” Gọi nôm na là CON CÚ. Nó là một cuộc tấn công ba hướng liên quan tới tin tức giả mạo và nội dung có vấn đề, Google  cho … Continue reading “Project Owl” của Google, tổng tấn công tin tức giả.

Call Now Button